תקנון שימוש אתר תשלומים עיריית נהריה                                           ח.פ 500291000


כללי
עיריית נהריה מאפשרת לך גישה לאתר האינטרנט המצוי בשליטתה והידוע בשמו www.Nahariyapay.com.

השימוש באתר זה : קבלת שירותי תשלום ושאר השירותים המוצעים באתר, כפוף לתנאי תקנון זה.
בתקנון זה, הגולש/מבצע הפעולה באתר יכונה "הלקוח".

טרם שימוש בשירותי התשלום או בכל שירות אחר המוצע באתר, הנך מתבקש לקרוא בעיון הוראות תקנון זה, המהווים בסיס משפטי מחייב לפעולות ולשירותים המבוצעים באמצעות אתר זה.

 
לקוח
כל לקוח רשאי להשתמש באתר, בכפוף לעמידתו בתנאים המצטברים הבאים: הלקוח הנו אדם או תאגיד או גוף משפטי אחר בעל כשירות משפטית לבצע פעולות משפטיות, כמשמעם של מונחים אלה בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות .

הלקוח הנו בעל כרטיס אשראי תקף בישראל, השייך לאחת מחברות האשראי המורשות לפעול בישראל, או הנו בעל הרשאה מפורשת מאת בעל כרטיס כנ"ל.

 
סודיות
מידע שימסור הלקוח במסגרת השימוש באתר זה יישמר בסוד בהתאם לחוק הגנת הפרטיות.

עיריית נהריה תפעיל את מיטב מאמציה לוודא את הסודיות והפרטיות של התקשרות שתבצע באמצעות האתר לרבות סודיות פרטי כרטיס האשראי הנמסרים, בכפוף להוראות כל דין.

עיריית נהריה מתחייבת לשמור על פרטיותך ולהימנע מהפצה ו/או של פרטי המידע הנמסרים על ידך באתר, למעט לצורך ביצוע השירותים הניתנים באתר ולמעט אם ניתנה הסכמתך מראש ובכתב לביצוע שימוש אחר כאמור.

 
אבטחת מידע
פרטי המידע הנמסרים על ידך במסגרת השימוש באתר, מאובטחים והתשלום מבוצע דרך חברת סליקת האשראי  - Z-CREDIT, התשלום ייעשה תחת אבטחת מידע כמקובל בשוק, כגון הצפנה SSL  ובהתאם לתקן אבטחת המידע PCI-DSS-Version 3.0
 
תשלומים
כל תשלום יבוצע באמצעות אתר התשלומים המנוהל על ידי עיריית נהריה.

לאחר בדיקת פרטי התשלום, תועבר הוראת התשלום לחברת כרטיס האשראי באמצעות חברת סליקת האשראי Z-CREDIT , אשר תזכה את חשבון הרשות.

כל שאלה או טענה בקשר לתשלום יש להפנות לחברת האשראי או לרשות.
שירות התשלומים הניתן באתר הינו ללא תשלום, נועד לאפשר ,תשלומים שונים לרשות.

 
הודעות ביצוע
לאחר אישור התשלום ישלח אתר התשלומים הודעה ללקוח בדואר אלקטרוני, ובה אישור העסקה.
 
ביטול הפעולה
כדי לבטל תשלום הבוצע באתר יש לפנות למחלקה הרלבנטית בה בוצע התשלום דרך דף צור קשר המופיע באתר התשלומים העירוני או באמצעות פניה למוקד 106 בעיריית נהריה.

 nahariya_net@nahariya.muni.il

אחריות
למען הסר ספק עיריית נהריה לא תשא באחריות לכל פעולה המבוצעת באתר שלא אושרה על ידי גורמי העירייה.

עירית נהריה רשאית לשנות את התקנון הנ"ל מעת לעת בלי למסור על כך הודעה מראש. העירייה תיפרסם את התנאים החדשים ותחילת תוקפם יהיה פרסומם.

 
מדיניות החזרות וביטולים
א. כל הרוכש שירות באתר https://www.nahariyapay.com ("עיריית נהריה") 
רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 ("חוק הגנת הצרכן"). 

ב. להלן בקצרה כללי הביטול (כללי הביטול המלאים נמצאים בחוק הגנת הצרכן והם המחייבים):
ברכישת שירות - בתוך ארבעה עשר ימים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת מסמך המכיל 
את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מבניהם,
כמפורט להלן: בעסקה מתמשכת (כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן) - בין אם הוחל במתן השירות ובין אם לאו,
ובעסקה שאינה עסקה מתמשכת - בתנאי שביטול כאמור ייעשה לפחות שני ימים, 
שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן. 

ג. ביטול של עסקה ייעשה באמצעות אפשרות צור קשר בה ניתן למלא ולשלוח טופס פנייה מקוון למוקד העירוני.
ליצירת קשר ומשלוח הודעת ביטול לחץ כאן.

ד. במקרה של ביטול תחזיר עיריית נהריה, בתוך 14 ימים מיום קבלת אישור קבלת ההודעה על הביטול, 
את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם ולא תגבה דמי ביטול כלשהם. 

 הזיכוי יתבצע באמצעות כרטיס האשראי. 
(*שימו לב* בעסקת קרדיט באשראי הזיכוי היחסי ממחיר העסקה המלא יתקבל במלואו ותשלומי הקרדיט ימשיכו לרדת, יש לפנות אל חברת האשראי לצורך הסדר החזרי התשלום)

ה. מבלי לגרוע מהאמור בסעיפים ד' ו-ה' לעיל, במקרה שהעסקה שבוטלה בהתאם להוראות סעיף ב' לעיל, 
הינה עסקה מתמשכת (כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן), אשר כבר הוחל במתן השירות לפיה, 
תחויב בתשלום בגובה התמורה היחסית בעד השירות שניתן לך טרם מועד הביטול.

ו. לא ניתן לבטל עסקה שלא עקב אי התאמה בגין הטובין והשירותים הקבועים בסעיף 14ג (ד) לחוק.