דף הבית >> בחר תחום לתשלום >> מחלקת תכנון ובניה >> תשלום עבור אגרת מידע גוש + חלקה
 
שם המוצר/פריט:תשלום עבור אגרת מידע גוש + חלקה
המחיר שלנו:₪193.00
מע"מ:כולל מע"מ

תוספות אפשריות:

תשלום בגין חלקה נוספת:
 
 
 
 
 

הוסף לסל  כמות במלאי: 4623


מידע נוסף

טופס בקשה למידע לפי סעיף 119 א' לחוק התכנון והבניה, התשמ"ט - 1989

בהתאם לסעיף 119 א' לחוק התכנון והבניה אבקש להעביר אלי בכתב מידע בדבר תכניות הנוגעות לקרקע בין שהן תקפות, 
מופקדות או שפורסמה הודעה על הכנתן לפי סעיף 77 וכן תנאים לפי סעיף 78 החלים על הקרקע, אם נקבעו תנאים כאמור


לתשומת לב מבקש המידע:

המידע הוא תמצית בלבד:

על מקבל המידע לערוך בדיקה עצמאית תוך עיון בהוראות התוכניות באמצעות מומחים משלו.
המידע שימסר נכון ליום מסירתו.

תכנית היא בגדר הוראת חוק הנתונה לפרשנות משפטית.


הערות:

מסירת המידע מותנית בתשלום אגרה עפ"י תקנות התכנון והבניה (מסירת מידע) התשמ"ט 1989, בסך 193 ש"ח לכל חלקה לגביה נמסר מידע, התשלום בעת הגשה לקבלת המידע.
היו החלקות שלגביהן נמסר המידע בשטח קרקע רצוף תשלום אגרה בסך: 2 חלקות ראשונות 206 ש"ח, לכל חלקה נוספת 103ש"ח.
תכנית שבתוקף הקובעת מגרשים יראו מגרש לפיה כאילו הוא חלקה לעניין זה, אף אם טרם נרשם כחלקה בפנקסי המקרקעין.
גובה האגרות נכון ליום 1.1.2014 הן יעלו לפי שיעור עליית מדד המחירים לצרכן ב- 1 בינואר.

עפ"י האמור בסעיף 119 א' לחוק התכנון והבניה, דף המידע יימסר תוך 30 יום, מתאריך הבקשה.